Kontakt boble

MJTF på facebook

Kapitel 1, Navn og formål

§ 1. Regionsforeningens navn

Foreningens navn er Midtjysk Tandlægeforening, forkortet (MT).

Foreningen består af en afdeling Øst og en afdeling Vest.

Afdeling Øst består af følgende kommuner: Randers, Horsens, Hedensted, Skanderborg, Århus, Odder, Silkeborg, Favrskov, Norddjurs, Syddjurs, Samsø

Afdeling Vest består af følgende kommuner: Viborg, Herning, Ikast-Brande, Skive, Ringkjøbing-Skjern, Holstebro, Lemvig og Struer.

§ 2. Formål

Foreningen har til formål på regionalt plan at virke inden for TF’s formål, jf. § 2 i TF’s vedtægter.

MT varetager medlemmernes interesser i de nævnte kommuner.

Foreningen er dertil den juridiske ejer af den regionale tandlægevagt.

 

Kapitel 2, Medlemskab

§ 3. Ordinært Medlemskab

Stk. 1. Det enkelte medlem hører til i den region, hvor medlemmet udøver tandlægevirksomhed. Udøves tandlægevirksomhed inden for flere regioner, hører medlemmet til i den region, hvor medlemmet har sit væsentligste virke som tandlæge. Hvis erhvervsudøvelsen er af begrænset omfang eller hvis tandlægevirksomhed ikke udøves, er bopælskommunen afgørende. I tvivlstilfælde afgøres tilhørsforholdet på medlemmets begæring af Hovedbestyrelsen efter indhentet udtalelse fra de pågældende regionsforeningsbestyrelser.

§ 4. Passivt medlemskab

Stk. 1. Passive medlemmer modtager materiale vedrørende generalforsamlingen.

Stk. 2. Passive medlemmer har adgang til generalforsamlingen. De kan ytre sig frit og stille forslag, men har ikke stemmeret og er ikke valgbare til repræsentantskab, hoved- og regionsbestyrelse.

Stk. 3. Passive medlemmer er defineret af TF vedtægter.

§ 5. Studentermedlemmer

Studentermedlemmer, jf. TF’s vedtægter § 5, stk. 1, har adgang til generalforsamlingen samt faglige møder i regionen. Studentermedlemmer har ret til at ytre sig og stille forslag på generalforsamlingen, men har ikke stemmeret.

 

Kapitel 3, Kontingent

§ 6. Kontingent

Stk. 1. Ud over kontingent til TF betales et kontingent til regionsforeningen, jf. TF’s vedtægter § 11, stk. 2.

Stk. 2. Kontingent til TF og MT opkræves i henhold til TF´ kontingentregulativ.

Stk. 3. Regionsbestyrelsen skal budgettere økonomiske midler til afholdelse af lokale aktiviteter i de 2 afdelinger.

 

Kapitel 4, Midtjysk Tandlægeforenings generalforsamling

§ 7. Ordinær generalforsamling

Stk. 1. MT afholder en årlig ordinær generalforsamling i perioden mellem 15. september og 15. oktober.

Stk. 2. Indkaldelse indeholdende dagsorden udsendes til medlemmerne senest 2 uger før generalforsamlingen.

Stk. 3. På den ordinære generalforsamling behandles bl.a. følgende emner:

Dagsorden

- Valg af dirigent

- Bestyrelsens årsberetning samt evt. beretninger fra afdelingerne

- Tandlægevagtens årsberetning

- Særlige emner

- Behandling af indkomne forslag.

- Godkendelse af regnskab

- Forelæggelse og godkendelse af budget

- Valg af formand

- Valg til bestyrelse

- Valg af evt. yderligere medlemmer til TF’s repræsentantskab uden for regionsbestyrelsen.

- Valg af suppleanter til TF's repræsentantskab

- Valg af studenterrepræsentant

- Valg af suppleant til studenterrepræsentant.

- Valg af repræsentanter til lokale og regionale udvalg i TF: KEU, PATU, SUU, EUU, OATU

- Valg af suppleanter til centrale udvalg

- Valg af revisor

- Valg af to kritiske revisorer.

- Valg af suppleanter til kritiske revisorer

Stk. 4. Under særlige emner kan også behandles forslag til ændringer i vedtægterne for regionsforeningen. Vedtægterne kan ændres, når et flertal på regionsgeneralforsamlingen beslutter det. De ændrede regler har først gyldighed, når de er godkendt af TF’s generalforsamling, jf. TF’s vedtægter § 23, stk. 2.

Stk. 5. Generalforsamlingen kan ligeledes beslutte at opretholde og uddelegere opgaver til afdelingerne inden for de rammer, der følger af vedtægterne.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen indkalder hertil, eller når mindst 1/3 af MT's repræsentanter eller 15 % af MT's stemmeberettigede medlemmer forlanger det i en skriftligt begrundet henvendelse til bestyrelsen.

Stk. 2. Såfremt 65 medlemmer anmoder HB om at medvirke til indkaldelse af en ekstraordinær generalforsamling, skal HB herefter bistå medlemmerne ved at udsende skriftligt materiale til medlemmerne for at få afklaret, om 15 % af medlemmerne ønsker en ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 3. Er den ekstraordinære generalforsamling forlangt af repræsentanterne eller af medlemmerne, skal indkaldelsen udsendes inden 14 dage efter begæringens fremsættelse. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden.

Stk. 4. På ekstraordinære generalforsamlinger kan foretages omvalg, herunder af repræsentanter og suppleanter, når betingelserne herfor er opfyldt. På sådanne generalforsamlinger kan endvidere foretages suppleringsvalg, herunder af repræsentanter. Valgene sker efter TF's regler for ordinære valg.

Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling afholdes hvis mere end halvdelen af bestyrelsen udtræder.

Kapitel 5, Regionsbestyrelse, repræsentantskab og suppleanter

§ 9. Regionsbestyrelsen

Det tilstræbes at bestyrelsen inkl. formand og studenterrepræsentant består af 5 medlemmer fra afd. Vest og 14 medlemmer fra afd. Øst.

§ 10. Opstilling af kandidater, stemmeret samt valg- og afstemningsregler

Stk. 1. Bestyrelsen sikrer, at der opstilles et antal kandidater svarende til minimum antallet af vakante pladser.

Stk. 2. Hver afdeling har ret til at afholde selvstændige opstillingsmøder. MT afholder omkostningerne hertil. Bestyrelsen sikrer, at der opstilles kandidater fra begge afdelinger, så der ved separate valg blandt afdelingerne sikres repræsentation fra begge.

Stk. 3. Stemmeberettigede og valgbare er alle regionsmedlemmer, der senest 3 uger før generalforsamlingen er registreret som ordinære medlemmer af TF.

Stk. 4. Valgene sker for 1 år ad gangen.

Stk. 5. Det påhviler den nye bestyrelse inden en uge efter generalforsamlingen – via de af TF udarbejdede valgskemaer - at meddele TF resultaterne af de foretagne valg på generalforsamlingen.

§ 11. Genvalg

Genvalg kan finde sted. Dog kan ingen fungere som formand længere end seks år uden afbrydelse.

§ 12, Regionsbestyrelsens konstituering og arbejde.

Stk. 1. Regionsbestyrelsen, der træder i funktion umiddelbart efter generalforsamlingen, afholder konstituerende møde snarest muligt herefter.

Stk. 2. Bestyrelsen vælger på det konstituerende møde sin næstformand. Det tilstræbes, at formand og næstformand vælges fra hver sin afdeling

Stk. 3. Formanden leder bestyrelsens møder. I formandens fravær fungerer næstformanden som mødeleder.

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når samtlige medlemmer er indkaldt med 14 dages varsel og mindst halvdelen er til stede. Dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før mødet.

Stk. 5. Ved afstemninger træffes afgørelsen ved simpelt flertal. Ved stemmelighed foretages der omvalg. Ved fortsat stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Et hvert bestyrelsesmedlem kan kræve skriftlig afstemning. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende og således ikke anonym.

Et hvert bestyrelsesmedlem har ret til at afgive dissens.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 13. MT's arbejdsopgaver.

Stk. 1. MT varetager de sundhedspolitiske interesser over for regionale forhandlingsmodparter inden for tandlægeoverenskomstområdet, jf. § 2.

Stk. 2. Bestyrelsen har ansvar for udpegning af medlemmer til det regionale samarbejdsudvalg samt administration af vagtordninger. Tilsvarende har bestyrelsen ansvaret for udpegning af medlemmer til det regionale tandlægenævn og andre regionale udvalg.

Stk. 3. Bestyrelsen har endvidere ansvar for at udpege tandlæger til BUT-udvalg, kollegahjælpen og kursusaktiviteter.

Stk. 4. Udgifter i forbindelse med repræsentanternes deltagelse i regionens virksomhed afholdes af regionsforeningen i henhold til forretningsordenen.

§ 14. Særligt om regionsbestyrelsens afgivelse af fagligt skøn m.v.

Stk. 1. På begæring af en domstol eller en voldgift afgiver bestyrelsen fagligt skøn angående udført tandlægearbejde og vederlaget herfor. Bestyrelsen kan til brug for deres bedømmelse tilkalde særligt sagkyndige, hvis det er nødvendigt.

Stk. 2. Bestyrelsen kan endvidere på en domstols eller en voldgifts begæring foreslå særligt sagkyndige udmeldt som skønsmænd.

Stk. 3. Sagerne behandles af bestyrelsen i den region, hvor vedkommende tandlæge er medlem.

Stk. 4. I retssager eller voldgiftssager, hvor en bestyrelse har afgivet syn og skøn, og der skal foretages fornyet syn og skøn, udføres dette af de valgte medlemmer af Landstandlægenævnet, jf. § 46. Om nødvendigt kan disse til brug for deres bedømmelse tilkalde særligt sagkyndige.

Stk. 5. Bestyrelsen og medlemmerne af Landstandlægenævnet kan, når der afgives syn og skøn i henhold til stk. 1 og stk. 4, stille krav om udbetaling af vederlag efter domstolens hhv. voldgiftsrettens nærmere bestemmelse.

Stk. 6. Udgifter i form af diæter og rejsegodtgørelse i forbindelse med sagsbehandling for bestyrelsen afholdes af regionen, mens udgifterne for medlemmerne af Landstandlægenævnet afholdes af TF.

Kapitel 6, Årsregnskab og tegningsregel

§ 15. Årsregnskab

Stk. 1. Regionsforeningens regnskabsår er 1/7-30/6. Regnskabet godkendes af en autoriseret revisor.

Stk. 2. Regnskabet gennemgås endvidere af to kritiske revisorer valgt på generalforsamlingen.

§ 16. Tegningsregel

MT forpligtes ved underskrift af formanden, næstformanden samt kassereren.

Ved optagelse af lån – herunder ved oprettelse eller forhøjelse af kassekredit – til Tandlægevagten tegnes MT ligeledes af formand, næstformand og kasserer.

Ved forfald af en eller flere af de tegningsberettigede, udpeger bestyrelsen menige medlemmer til de vakante pladser, så tegningsretten oppebæres.

(Vedtaget på Tandlægeforeningens ordinære generalforsamling den 24. november 2018)

Denne side bruger cookies for at forbedre din brugeroplevelse. Disse oplysninger slettes så snart du forlader siden. Der ud over indsamles - i anonymiseret form - oplysninger om din færden på siden, til brug for udarbejdelse af bruger statistik.